Endret forskrift om bruk av og orden i havner og farvann for 2015, Ålesundregionens Havn, Giske, Haram, Sula og Ålesund kommuner, Møre og Romsdal

Forslag til ny ordensforskrift til offentlig gjennomsyn.

Frist for merknader er 23.oktober 2015. 

Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann, Ålesundregionens Havn, Giske, Haram, Sula og Ålesund kommuner, Møre og Romsdal

Hjemmel: Fastsatt av Ålesundregionens Havnevesen  xxxx 2015 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) § 14 første ledd og § 42 første ledd, jf. forskrift 2. november 2012 nr. 1040 om bruk av mal og godkjennelse av kommunale forskrifter om orden i og bruk av farvann og havner § 3 første ledd.
§ 1. Formål
Forskriften gir regler om orden i og bruk av havner og farvann for å ivareta hensynet til effektiv og sikker havnevirksomhet, god fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk og forvaltning av farvannet.

§ 2. Virkeområde
Forskriften gjelder offentlige og private havner og sjøområdene i Ålesund, Sula, Giske og Haram kommuner. I hoved- og biled gjelder forskriften kun innenfor havneavgrensningene i havner fastsatt i forskrift 30. november 2009 nr. 1477 om farleder § 2 tredje ledd vedlegg 1.

§ 3. Krav ved opphold i havnen og ved kai
Når fartøyet ligger ved kai, skal ingen av propellene brukes før/umiddelbart før fartøyet skal gå. Det samme gjelder andre typer fremdrifts- og manøvreringsmidler. Under manøvrering til og fra kai skal skipet manøvreres forsiktig slik at propellvannet ikke forårsaker skade.

Når fartøyet ligger ved kai skal fartøyets utløpsåpninger som vender mot kai og andre fartøyer, være forsvarlig stengt så spillvann, damp e.l. ikke volder fare eller er til unødig sjenanse. Fartøyet skal heller ikke slippe ut sot eller røyk som kan medføre skade eller være til unødig sjenanse for havnevirksomheten.
Havneadministrasjonen kan forby vedlikeholdsarbeid eller annen virksomhet i havnen dersom det er nødvendig for effektiv eller sikker havnevirksomhet.

§ 4. Pålegg om taubåtassistanse, forsvarlig fortøyning, oppankring og flytting
Havneadministrasjonen kan pålegge bruk av taubåt eller fortøyningsassistanse dersom dette er nødvendig av hensyn til trygg ferdsel eller sikker havnevirksomhet.
Havneadministrasjonen kan gi pålegg om fortøyning eller oppankring dersom dette er nødvendig av hensyn til trygg ferdsel eller sikker havnevirksomhet.
Havneadministrasjonen kan pålegge et fartøy å flytte seg fra anvist plass dersom det er nødvendig av hensyn til trygg ferdsel, sikker eller effektiv havnevirksomhet.

§ 5. Plikt til å varsle om skade
Den som har forårsaket skade på havner, havneanlegg eller innretninger skal snarest mulig melde fra til havneadministrasjonen om skaden.

§ 6. Krav om tillatelse for å dykke
Dykking må ikke finne sted i følgende områder uten etter tillatelse fra havneadministrasjonen:
a) Alt farvann innenfor et område avgrenset av rette linjer mellom følgende punkter:
1. nordenden av moloen vest for Gangstøvika (posisjon 62°28,84' N,  6°13,12'Ø),
2. sørvestpynten av Brattholmen (posisjon 62°28,96' N  6°12,88'Ø),
3. nordøstpynten av Flatholmen (posisjon 62°28,95' N 6°11,18'Ø),
4. Olsskjeret (posisjon 62°28,87' N  6°8,40'Ø) og
5. nordvestpynten av Tueneset (posisjon 62°28,20'N  6°5,44'Ø),
og innenfor en rett linje mellom nordøstpynten av Slinningsodden (posisjon 62°27,82'N  6°10,22'Ø) til vestpynten av Vollsdalsneset (posisjon 62°28,15' N  6°10,82'Ø).
b) Innenfor en avstand på 100 meter fra følgende ferjekaier:
1. Magerholm
2. Solavågen
3. Sulesund
4. Brattvåg
5. Fjørtoft
6. Skjelten
7. Lepsøy
8. Haramsøy
c) Innenfor en avstand på 100 meter fra hurtigbåtkaier, kaier i fiskerihavner og andre kommunale og private kaier som benyttes regelmessig av nyttetrafikk.
Havneadministrasjonen kan midlertidig forby dykking i andre områder, samt til enhver tid trekke gitt tillatelse tilbake.
Bestemmelsen her gjelder ikke der dykking av sikkerhetsmessige årsaker eller for å berge verdier må skje før tillatelse er gitt. I slike tilfeller skal det snarest mulig gis melding til havneadministrasjonen om dykkingen

Dykking for å berge liv eller verdier som ikke kan vente til tillatelse er gitt, kan likevel gjennomføres. I slike tilfeller skal det snarest mulig meldes fra til havneadministrasjonen om dykkingen.

§ 7. Luftfartøy

§ 8. Krav ved passering

§ 9. Forbud mot snøtømming

§ 10. Andre reguleringer

§ 11. Unntak i særlig tilfeller
Havneadministrasjonen kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra § 3, § 6, § 7, § 8, § 9 og § 10.

§ 12. Reaksjonsmidler og straff
Ved overtredelse av denne forskriftens bestemmelser eller vedtak fattet i medhold av den gjelder bestemmelsene i havne- og farvannsloven kapittel 10 så langt de passer.
Vesentlig overtredelse av § 4, § 6, § 7, § 8, § 9 og § 10 kan straffes med bøter etter lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 62.

§ 13. Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft straks.
Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 5. desember 2005 nr. 1201 om bruk av og orden i havner, Ålesundregionens havnedistrikt, Ålesund, Sula, Giske og Haram kommuner, Møre og Romsdal.