Vedtak om avgrensing av innreise til Ålesund, Sula og Giske

For å avgrense smittespreiing av koronaviruset og bidra til å oppretthalde nødvendig helse- og omsorgstenester, har Ålesund, Sula og Giske kommune vedtatt karantene for tilreisande frå delar av landet.

Vedtak om avgrensing av innreise til Ålesund, Sula og Giske

For å avgrense smittespreiing av koronaviruset og bidra til å oppretthalde nødvendig helse- og omsorgstenester, har Ålesund, Sula og Giske kommune vedtatt karantene for tilreisande frå delar av landet.

Dette betyr i praksis at:
1.    Alle som kjem til Ålesund, Giske eller Sula kommune etter reise i områda angitt i pkt. 3 får heimekarantene i 14 dagar.

2.    Personar som utviklar sykdom eller symptom i karanteneperioden følger myndigheitenes anbefaling om å forandre heimekarantena til isolasjon.

3.    Vedtaket gjeld for følgande område: Fylka Oslo, Viken, Agder, Rogaland, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland.

Transittopphald på flyplass i desse områda blir ikkje medrekna.

Førar og personell av vare- og passasjertransport er unntatt frå karantenekrava i vedtaket, men nasjonale føringar for karantene og isolasjon ved sjukdom gjeld. Dette gjeld også personell som er nødvendig for å gjennomføre transporten.

Reisande som ikkje har symptom, kan reise til planlagt opphaldsstad, men bør under reisa så langt det lar seg gjere, halde avstand til andre.

Reisande med symptom skal gå i isolering  med ein gang og kan ikkje bruke offentleg transport.

Det kan gjerast unntak for nøkkelpersonell som har samfunnskritiske oppgåver etter DSB sin definisjon.

Vedtaket har verknad frå 16. mars og inntil nytt vedtak er fatta.

Bakgrunnen for val av område
Så langt er vår region i ein relativ gunstig smittesituasjon. I fylka Oslo, Viken, Rogaland og gamle Bergen og Hordaland er det stor smittespreiing, medan det er lita smittespreiing nordover i landet. Det er altså vesentleg forskjell i smittepress mellom regionane aust og sør for vårt fylke og Ålesund kommune. Fleire andre kommunar i Møre og Romsdal fylke har gjort vedtak om avgrensing og karantene ved reise frå dei utsette områda.

Sula og Giske har gjort likelydande vedtak.