Fellesmøte i nytt havneråd og havnestyret.

I dag var nytt havneråd og havnestyret samlet til et fellesmøte og en omvisning på havneanleggene i Skutvika, Flatholmen og i Gjøsundet.

Fellesmøte for havnerådet og havnestyret med omvisning i havna i dag.

Nytt havneråd og havnestyret har følgende medlemmer.

Havnerådet 2020 - 2023:
Leder                 Vebjørn Krogsæter (Sp)                   Vara - Frode Dyrkorn (Sp)
Nestleder           Harry Valderhaug (Krf)                     Vara - Kåre Sæter (Ap)
                          Jim Arve Røssevoll (Ap)                   Vara - Jan Magnar Sandvik (SUL)
                          Hege Natland (Sp)                            Vara -  Kirsti Dale (Sp)
                          Randi Walderhaug Frisvoll (Krf)        Vara - Tore Johan Øvstebø (Krf)
                          Nora Morken Farstad (Ap)                Vara - Daniel Poor (Ap)
                          Jessica Gârtner (H)                           Vara - Helge Ervik (H)
                          Birger Flem (Å)                                  Vara - Wenche Engvik Gjørtz (Å)
 
Havnestyret 2020 - 2023:
Leder               Sindre Nakken                                   Vara - Anne Berit Støyva Emblem
Nesteleder       Marit G. Alnes.                                   Vara - Knut Støbakk. 
                        Janne Grethe Strand Aasnæs            Vara - Tore Roaldsnes 
                        Richard Breen:                                    Vara - Idunn Fløan Kjøsnes
                        Trine Otterlei                                        Vara - Ingvar Seth
                        Knut Fagerli                                         Vara - Kai Stenhjem 
                        Bjarne Haagensen                               Vara - Ronny Blomvik
 
Havnerådet har etter fullmakt fra kommunestyrene den overordnede styringen med selskapet og skal påse at havnefellesskapets formål fremmes i overensstemmelse med vedtektene, vedtatte beslutninger og havne- og farvannslovens bestemmelser. De har det overordnede ansvar når det gjelder økonomi, herunder vedta økonomiplan, budsjett, bevilge de nødvendige midler til havnens drift og utbygging og fatte beslutning om opptak av lån innen for de rammer gitt av eierkommunene. De skal godkjenne havnevesenets regnskaper.  De fastsetter lokale forskrifter og velger representanter til havnestyre. Havnerådet møtes 4 ganger pr år for behandling av saker som havnestyret og havnefogden fremlegger for behandling.

Havnestyret skal særlig ha sin oppmerksomhet henvendt på at ÅRH til en hver tid skal kunne gi brukerne et best mulig havnetilbud over et bredest mulig spekter, at havnens ressurser utnyttes på best mulig måte, samt at havnen til en hver tid er mest mulig konkurransedyktig. Havnestyret utøver alle funksjoner som havne- og farvannsloven til en hver tid fastsetter som kommunens oppgave. Styret utarbeider forslag til årsbudsjett til havnerådet innenfor de mål og rammer som er vedtatt av havnerådet i økonomiplanen, og har den myndighet i budsjettsaker som etter gjeldende forskrifter om kommunal og fylkeskommunale budsjetter kan delegeres til havnestyret. De har 7 faste møter hvert år og eventuelt ekstra ordinære møter dersom dette er påkrevd.