Havnerådet

Ålesundregionens Havnevesen ledes av et havneråd bestående av 8 folkevalgte representanter fra de deltakende kommuner oppnevnt av det enkelte kommunestyre og Ålesund bystyre.

Havnerådet har etter fullmakt fra kommunestyrene den overordnede styringen med selskapet og skal påse at havnefellesskapets formål fremmes i overensstemmelse med vedtektene, vedtatte beslutninger og havne- og farvannslovens bestemmelser. De har det overordnede ansvar når det gjelder økonomi, herunder vedta økonomiplan, budsjett, bevilge de nødvendige midler til havnens drift og utbygging og fatte beslutning om opptak av lån innen for de rammer gitt av eierkommunene. De skal godkjenne havnevesenets regnskaper.  De fastsetter lokale forskrifter og velger representanter til havnestyre. Havnerådet møtes 4 ganger pr år for behandling av saker som havnestyret og havnefogden fremlegger for behandling.