Havnestyret

Havnerådet oppnevner selv havnestyret, som er et driftsstyre for Ålesundregionens Havnevesen. Antall medlemmer 7 medlemmer.

Havnestyret skal særlig ha sin oppmerksomhet henvendt på at ÅRH til en hver tid skal kunne gi brukerne et best mulig havnetilbud over et bredest mulig spekter, at havnens ressurser utnyttes på best mulig måte, samt at havnen til en hver tid er mest mulig konkurransedyktig.Havnestyret utøver alle funksjoner som havne- og farvannsloven til en hver tid fastsetter som kommunens oppgave. Styret utarbeider forslag til årsbudsjett til havnerådet innenfor de mål og rammer som er vedtatt av havnerådet i økonomiplanen, og har den myndighet i budsjettsaker som etter gjeldende forskrifter om kommunal og fylkeskommunale budsjetter kan delegeres til havnestyret. De har 9 faste møter hvert år og eventuelt ekstra ordinære møter dersom dette er påkrevd.