Forretningsvilkår

Ålesundregionens Havnevesen (ÅRH) har inndelt sitt prissystem i 5 ulike kategorier. Nedenfor gis en kort forklaring for hver av disse priskategoriene. For ytterligere forklaring se forretningsvilkår og prisliste .

Avfallsgebyr
I henhold til Forskrift om begrensning av forurensing (FOR 2004-06-01 nr 931) har ÅRH etablert mottaksordning for avfall og lasterester fra skip.

Saksbehandlingsgebyr
I henhold til Lov om havner og farvann §33, med tilhørende forskrifter gis det adgang til å innkreve saksbehandlingsgebyr. Til dekning av ÅRH’s nødvendige kostnader knyttet til behandling av søknad om tillatelse etter

Opplysninger om gods og varer skal kunden uoppfordret og fortløpende etter fartøyets avgang gi de opplysninger som er nødvendig for at ÅRH skal kunne føre statistikk for SSB og innkreve varevederlag.

Alle skip som benytter ÅRH sine offentlige kaier betaler kaivederlag etter gjeldende prisliste. Vederlaget svares for pr påbegynt døgn (24 t liggetid). Liggetiden regnes fra det tidspunkt fartøyet legger til og forlater kai.

Kunden skal betale avgifter, gebyrer og vederlag i henhold til gjeldende prisliste. Alle priser i ”Prisregulativer og forskrift 2022” er oppgitt i norske kroner (NOK) og er eksklusiv merverdiavgift og eventuelle andre avgifter dersom ikke annet er oppgitt.

VirkeområdeAlle bestemmelser og betingelser gitt i prisliste og forretningsvilkår for Ålesundregionens Havnevesen er bindende for alle havnetjenester som ÅRH gir et tilbud om og utfører for sine havnebrukere. Dersom en skal fravike bestemmelser og betingelser som nevnt ovenfor må kunden og ÅRH inngå en særskilt skriftlig avtale om dette.

Til toppen