Miljø

ÅRH jobber for å forhindre lokal forurensing fra havneaktivitetene gjennom tilrettelegging av fasilitetene for aktørene.

Bærekraftsmål 14 – Livet under vann

Ålesundregionens havnevesen sine eierkommuner slutter seg til FN sine bærekraftsmål, med særlig fokus på 14 – Livet under vann.  Ålesundregionens havnevesen ønsker å bidra til at de konkrete tiltak som settes i verk innenfor dette satsningsområdet skal være så nyttige og målrettede som mulig. Derfor vil Ålesundregionens havnevesen involveres i arbeidet med den konkrete handlingsplanen og utforming av tiltak for å nå bærekraftsmål nummer 14 "Livet under vann". 

Havna skal først og fremst ivareta havneoperasjonene og legge til rette for et effektivt og trygt arbeidsmiljø for de mange personer som deltar i havneaktivitetene. Samtidig jobber Ålesundregionens havnevesen for å forhindre lokal forurensing fra havneaktivitetene gjennom tilrettelegging av fasilitetene for aktørene.

Andre miljørelaterte tjenester

• Havnen har i prisregulativet rabatterte priser til fartøy med miljøvennlig profil.

• Ålesundregionens havnevesen tilbyr landstrøm fra flere kaier, og har i 2018 ferdigstilt et større anlegg på Storneskaia med utvidet kapasitet for fiskeri-, gods- og offshoreskip.

• Ålesundregionens havnevesen bidrar til ordningen med «Fishing for litter»: En ordning om at fiskere som får plast eller annet avfall i garnet skal få levert dette gratis på havna.

• Når miljøvernorganisasjoner og tilsvarende kommer til Ålesund, bidrar Ålesundregionens havnevesen med gratis kaiplass og bistand til levering av avfall.

• Bidrar til ryddeaksjon i Brosundet og andre steder i indre havnebasseng i samarbeid med lokal dykkerklubb. 
 

Kontinuerlige miljøforbedringer i havna
 

 

 

 

Ålesundregionens havnevesen skal i den daglige driften legge opp til kontinuerlige miljøforbedringer i havna. Dette kan være i form av å gjennomføre strømbesparende tiltak etter hvert som dette er praktisk mulig, som å erstatte eldre belysningsmateriell med strømbesparende belysning. Erstatning av fossilt drevet utstyr i havna, med elektrifisert utstyr som kraner og biler. Ålesundregionens havnevesen oppfordrer brukere av havna, og aktører som har nytte av havna, om å tenke miljø i forhold til deres drift. Dette kan være å oppfordre skip som anløper havna om å benytte landstrømsfasilitetene, og landaktører som leverer tjenester i havna om å benytte miljøvennlig utstyr.

Prisdifferensiere 

Det er et mål å prisdifferensiere på en slik måte at det motiverer til modernisering av tonnasjen og investering i teknologi som gir bedre miljøprestasjoner, og som også motiverer til lavest mulig negativ miljøpåvirkning ved kailigge.

Ålesundregionens havnevesen ønsker mer bruk av landstrøm ved kailigge, både for å oppnå lokale miljøforbedringer i form av redusert støy og mindre avgasser, men også som middel for å bidra til redusert negativ klimaeffekt av sjøtransport, i form av mindre CO2-utslipp.

Beliggenheten av utviklingsarealer er viktig ikke bare for havnevirksomheten, men for hele det omkringliggende samfunnet. Det er viktig at det tas hensyn til at den generelle havneaktiviteten kan medføre en del støy i sin nærhet og at det ikke legges annen virksomhet til de tilgrensede områdene, som vanskelig lar seg forene med havnens aktiviteter. De nye havneavsnitt på Flatholmen og Gjøsund ivaretar på en god måte slike miljøhensyn.