Søknad om tiltak i sjø

Hvis du skal bygge, grave eller gjøre annet arbeid i sjøen, må du søke Ålesundregionens havnevesen om tillatelse. Dette gjelder tiltak som skal utføres i kommunene Giske, Sula og Ålesund. 

Saksbehandling

Ordinær saksbehandlingstid er tre uker. For å behandle en søknad kreves det søknadsskjema, kartutsnitt og bekreftelse fra kommunens plan- og bygningsavdeling på at tiltaket er i samsvar med plan. Dersom det er særskilte forhold i saken som gjør at det kreves ytterligere dokumentasjon eller høringer, vil søker få svar på dette innen tre uker

Har du planer om å bygge kai eller brygge, er dette søknadspliktig etter havne- og farvannsloven. Det samme gjelder graving, mudring og utfylling. Du må også søke om tillatelse for å legge ut flytebrygge og sjøledning.

Arrangementer i havnebassenget kan også være søknadspliktige, for eksempel båt- og vannscooterrace. Det kan være vanskelig å vite hva som er søknadspliktig. Hvis du er i tvil, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss

Slik søker du om tillatelse

Det enkleste er å benytte denne lenken som leder deg til et søknadsskjema. Du kan også skrive ut dette søknadsskjemaet, (PDF, 469 kB) fylle det ut og sende det til.

Søknad sendes til:
Ålesundregionens havnevesen
Skansekaia 3C
6002 Ålesund

E-post: post@alesund.havn.no

Dersom du ønsker å signere og scanne skjemaet, kan det sendes på e-post til post@alesund.havn.no

Pris
Det påløper et saksbehandlingsgebyr ihht. "Forskrift om saksbehandlingsgebyr for Ålesundregionens havnevesen". For å få ferdigbehandlet søknaden må søknadsskjema være utfylt med organisasjonsnummer på firma eller fødselsnummer, samt underskrift.

Saksbehandlingsgebyr
GEBYRTYPE NOK
Saksbehandlingsgebyr, ”enkle” tiltak KR. 3 600
Saksbehandlingsgebyr, enkle tiltak m/befaring KR. 5 000
Saksbehandlingsgebyr, større tiltak KR. 5 500
Saksbehandlingsgebyr, større tiltak m/befaring KR. 8 250


Nødvendig dokumentasjon

For at vi skal kunne ferdigbehandle søknaden, må du legge ved dokumentasjon som viser at tiltaket ikke er i strid med kommunens vedtatte arealplaner. Du bør derfor først kontakte kommunen som vil vurdere tiltaket i henhold til planen. Det er tilstrekkelig å legge ved skriftlig kommunikasjon som brev eller e-postkorrespondanse. Dersom tiltaket er i strid med arealplanen, må du legge ved dispensasjonsvedtak.

Dersom denne dokumentasjonen ikke er lagt ved søknaden, vil ÅRH skrive en forhåndsuttalelse. Denne kan eventuelt tas med i en søknad om dispensasjon til kommunen.

Tiltak som krever tillatelse fra Ålesundregionens havnevesen

Lovens §27, 1.ledd definerer følgende som tiltak som krever tillatelse fra havnevesenet: Bygging, graving, utfylling og andre tiltak som kan påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten i kommunens sjøområde, krever tillatelse av kommunen hvor tiltaket skal settes i verk. Som tiltak regnes bl.a. fortøyningsinstallasjoner, kaier, brygger, broer, luftspenn, utdypning, dumping, akvakulturanlegg, opplag av fartøy, lyskilder, kabler og rør.

Tiltak som krever tillatelse fra Kystverket

Lovens §27, 2 . ledd definerer følgende for hovedled eller biled (tillatelse fra Kystverket): Tiltak som nevnt i første ledd som skal settes i verk i hovedled eller biled eller for øvrig utenfor kommunens sjøområde, krever i stedet tillatelse fra departementet. Det samme gjelder tiltak som skal settes i verk innenfor kommunens sjøområde, men som kan påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten i hovedled eller biled.

Søknaden sendes til:
Kystverket
Postboks 1502
6025 Ålesund
E-post: post@kystverket.no 

Andre reglementer

Vi understreker at Ålesundregionens havnevesen bare behandler søknader som sorterer under havne- og farvannsloven. Vi vurderer for eksempel ikke hensynet til naboeiendommer. Dette reguleres av plan- og bygningsloven. Forurensingsloven og kulturminneloven er andre aktuelle reglementer som Ålesundregionens havnevesen ikke er myndighet for.

Vær oppmerksom på at det er ditt ansvar å avklare om tiltaket du ønsker å sette i gang krever tillatelse etter andre regelverk. Som regel er det kommunen du ønsker å gjennomføre tiltaket i som er rette instans å kontakte.