Skjema for varerapport

Varevederlag på varer gjelder for alle varer som fraktes med skip til eller fra havnen og som føres over ÅRH sine offentlige kaier. Varer som fraktes med skip over ÅRHs offentlige kaier betaler varevederlag etter gjeldende prisliste.

Inngående og utgående varer

Varevederlag for inngående varer påhviler vare - mottaker og for utgående varer påhviler vederlaget vareavsender. Transportører, meglere og ekspeditører foretar innkrevingen av varevederlaget fra vareeier.
 

Skjema 1 varerapport (PDF, 47 kB)

Skjema 2 varerapport (PDF, 78 kB)

Priser

Varevederlag
Godstype Pris Enhet
Stykkgods ikke spesifisert 17,60 Per tonn
Stykkgods spesifisert 15,75 Per tonn
Salt-stykkgods 8,90 Per tonn
Varebil/campingbil/bobil/personbil 200,00 Per stk
Fersk laks 10,50 Per tonn
Lastebil/buss etc 335,00 Per stk
Båt under 20 fot 200,00 Per stk
Båt over 20 fot 335,00 Per stk
Tomgods 14,75 Per tonn
Bulk ikke spesifisert andre steder 7,50 Per tonn
Salt  4,55 Per tonn
Sand og grus 4,70 Per tonn
Landbasert gods - bil til bil 17,80 Per tonn
Minste varevederlag 160,00


Les mer om havna sine priser

Følgende for gods og varetrafikk er unntatt varevederlag:
• Passasjerer og bagasje
• Proviant, olje og skipsfornødenheter til eget bruk
 

 

 

 

Håndtering av gods- og varetrafikk

Varer og gods som plasseres på kaier skal hurtigst mulig fraktes bort med mindre ÅRH tillater at de blir liggende. Kunden er ansvarlig for at emballasje, avfall, rester av last og lignende er fjernet fra kaiområdet umiddelbart etter at skipet har forlatt havn.
 

Opplysninger om gods- og varetrafikk

Opplysninger om gods og varer skal kunden uoppfordret og fortløpende etter fartøyets avgang gi de opplysninger som er nødvendig for at ÅRH skal kunne føre statistikk for SSB og innkreve varevederlag. Varerapport skal føres på skjema gitt av ÅRH hvis ikke annet er bestemt mellom ÅRH og kunden. På grunnlag av innsendte varerapport vil ÅRH fakturere varevederlag til vedkommende transportoperatør. For innkreving av varevederlaget vil transportoperatøren få godskrevet en rabatt på 10% dersom de har innlevert lasteoppgaven senest 14 dager etter fartøyets avgang.