Havnefogden

Daglig leder har tittelen havnefogd. Havnefogden er faglig og administrativt underlagt havnestyret og rapporterer direkte til styret.

Forvaltning og drift

Havnefogden leder og organiserer havneadministrasjonens arbeid og er overordnet alle ansatte. Havnefogden har ansvaret for å samordne selskapets ressurser og skal arbeide for at overordnede mål og strategier for virksomheten blir gjennomført. Sammen med havnestyret skal havnefogden påse at forvaltning og drift er i samsvar med lov, forskrifter og vedtekter.

Delegert myndighet

Havnefogden plikter å påse at havne- og farvannsloven samt forskrifter og enkeltvedtak etterleves. Havnefogden er delegert begrenset myndighet til å sette vilkår og gi tillatelse til arbeid og anlegg i medhold av havne- og farvannsloven.