Skipsfarten inkluderes i EUs klimakvotesystem fra 2024

Maritim transport innlemmes i EUs klimakvotesystem fra 1. januar neste år. Kvoteplikten vil i første omgang gjelde kommersiell transport av varer eller passasjerer på skip med bruttotonnasje 5000 bruttotonn eller mer, og som er regulert under MRV-forordningen.

Cruiseskip og fiskebåter på Stornespiren

Hva er klimakvoter?

Under EUs kvotesystem, gir én klimakvote deg tillatelse til å slippe ut ett tonn med CO2-ekvivalenter. Det er viktig å skille mellom en klimakvote og en utslippsenhet. Miljødirektoratet forvalter EUs kvotesystem i Norge. FN har et eget system hvor fornybar- og bærekraftsprosjekter kan tjene utslippsenheter. 

Klimagassene (GHG) som blir regulert omfatter karbondioksid (CO2), metan (CH4) og lystgass (N2O).

Kvoteplikten vil omfatte:

  • Alle GHG-utslipp fra skip som går mellom havner i EU
  • Halvparten av GHG-utslippene fra reiser mellom EU-havn og havn i tredjeland (havn utenfor EU/EØS)
  • Alle GHG-utslipp fra skip som ligger til kai i en EU-havn

Norske havner vil i denne sammenheng regnes som EU-havner.

På Miljødirektoratets nettsider kan du lese mer om EUs klimakvotesystem.

Kilde: Sjøfartsdirektoratet