Digitalisering av norske havner

Høsten 2019 ble den digitale utgaven av Den norske los lansert. Farvannsbeskrivelsen ble flyttet fra bøker i bokhylla, via pdf-utgave til en digital interaktiv nettside. Underveis i digitaliseringsprosessen ble det avdekket et stort behov for oppdatert informasjon om havner. I 2020 ble det utgangspunktet for digitaliseringsprosjektet «Havnedata» med mål om å etablere standardiserte datasett for havnedata, i tillegg til å etablere et nasjonalt forvaltningsopplegg på samme plattform som felles kartdatabase.

Skutvika containerterminal

En felles standard

I 2021 ble prosjektet utvidet som en felles prosjektsatsning mellom Kartverket, Kystverket, Miljødirektoratet og Sjøfartsdirektoratet.

Flere havner og havneområder har deltatt, og det viste seg at det var behov for å forbedre og tilpasse havnedata-standarden. Standarden ble deretter oppdatert til versjon 2.0 i 2021, og har så blitt videreført til flere prosjekter. I september 2022 ble versjon 3.0 sendt på høring.

Målsetningen er å bidra til mer effektive havner som har tilgjengelig og kvalitetssikret havnedata for brukerne. Havnedata vil bli tilgjengeliggjort på Geonorge, og skal blant annet inneholde:

  • en felles utforming av kartdata, signaler, tegn, avfallshåndtering, m.m. som vil styrke beredskapen og øke nytteverdien for brukerne
  • en enkel og effektiv opplysning om av hva slags avfall som kan leveres i de ulike havnene, beredskapsinstallasjoner, redningsmidler, miljøforhold, kaianlegg og bruksområder mv

Etter å ha gjennomført kartlegging av et utvalg havner og havneområder i Sør-Norge, er fokuset nå flyttet mot havner i nord. Resultatet av prosjektet vil bli et produkt som næringen og fritidsflåten vil kunne få stor nytte av. Relevant informasjon fra Havnedata vil på sikt i tillegg bli tilgjengelig via den norske los.

Fremtidsvisjoner

Havna er en del av sjøveien. Standardisering og digitalisering av havnene er derfor ett av flere viktige tiltak for å kunne realisere innovative løsninger på sjøen. Eksisterende infrastruktur og fremtidens løsninger vil bli vurdert med tanke på fornybare energikilder og mer autonom fartøysdrift.

Havner kommer til å ha nøkkelposisjoner for grønne og autonome løsninger med tanke på hvordan fartøy skal få tilført fremtidens drivstoff, og hvordan skip i fremtiden skal kunne lastes og losses.

Bidrag til nullvisjonen

Årlig omkommer flere personer i havner. Manglende lys, leidere, redningsbøyer, slokkeutstyr og lignende kunne ha berget flere av dem. Det kan også bidra til at mangler i havna oppdages og utbedres, ved registering av havna og bruk internt, eller i aktivt samarbeid med brukerne av havna. Dette kan være ett av flere bidrag mot nullvisjonen på sjøen.

Temaside for havnedata finner du på kartverket sine nettsider her. Der kan du også lese mer om produktspesifikasjon for havnedata.

Kilde: Sjøfartsdirektoratet.