Endringer i regelverk om levering og mottak av avfall og lasterester fra skip

Klima- og miljødepartementet (KLD) har vedtatt endringer i forurensningsforskriften om levering og mottak av avfall og lasterester fra skip, fiskefartøy og fritidsbåter. Forskriften trer i kraft 1. oktober 2023.

Fiskebåter, Hurtigruten og AIDA på Stornespiren

Bedre levering av avfall i havner

De nye kravene skal bidra til at det legges bedre til rette for levering av avfall i havner, økt ombruk, økt materialgjenvinning og redusert marin forsøpling, skriver departementet. 

– Plast og annet avfall i havet er et stort miljøproblem. Det er viktig at avfall fra alle typer skip enkelt kan leveres i havn og håndteres på en miljømessig god måte. Regelendringene skal bidra til mindre forsøpling og mer miljøvennlig håndtering av avfall fra båter. Havnene skal legge til rette for mottak også av avfall som fiskere har fått opp fra sjøen. Dette skal kunne leveres uten ekstra kostnad, sier statssekretær Ragnhild Sjoner Syrstad i Klima- og miljødepartementet.

Regelverket innebærer flere og tydeligere krav til oppfølging og tilsyn med skip, og utvider rapporteringskravene for noen typer skip. Det stilles krav om at havner skal tilrettelegge for mottak av kildesortert avfall fra skipene som benytter havnen.

Avfallsgebyr for fiske- og fritidsfartøy

Fiskefartøy og fritidsbåter vil nå også omfattes av kravet om å betale generelt avfallsgebyr. Det skal betales uavhengig om de leverer avfall i havn eller ikke. Det er havneansvarlig som krever inn gebyret, og det skal differensieres etter kategori og type og størrelse på skipet.

I havner hvor det i dag ikke leveres avfall, vil det ikke bli noen endring. Dette vil særlig være tilfellet for små fritidsbåthavner.

Her er forskriften: 
Forskrift om endring i forurensningsforskriften kapittel 20 og forskrift om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger - Lovdata

Kilde: Sjøfartsdirektoratet.