Siste nytt

Hva betyr EUs nye klimatiltak for havnene i Norge?

EU har i løpet av de siste årene blitt en internasjonalt viktig pådriver for det grønne skiftet. Med den omfattende klimapakken «Klar for 55» rettes flere tiltak også mot sjøfarten og mot havnene.

Første klimanøytrale kontinentet i verden
 

En grønn giv for å gjøre Europa til det første klimanøytrale kontinentet i verden («European Green Deal») stod øverst på prioriteringslista da den nye EU-kommisjonen med Ursula von der Leyen i tiltrådte i 2019. Året etter ble strategien for bærekraftig og smart mobilitet lansert, inkludert en tidsplan for 82 tiltak som i løpet av de kommende årene skulle bidra til å gjøre transportsektoren mer klima- og miljøvennlig, mer effektiv og sikrere.

 

Flere av disse tiltakene inngår i klimapakken «Klar for 55» - en plan for å redusere klimagassutslippene i EU med 55 prosent innen 2030. Pakken ble lansert av EU-kommisjonen sommeren 2021 og består av 14 ulike initiativ, forordninger og direktiver rettet mot konkrete sektorer og mot sektorovergripende temaer. Deler av pakken treffer sjøfarten og havnene direkte.

 

Dette gjelder særlig det reviderte direktivet om infrastruktur for alternative drivstoff, endringer i EUs kvotesystem for klima (ETS), det nye FuelEU Maritime-regelverket for å øke etterspørselen etter alternative drivstoff i skipsfarten, samt endringer i energiskattedirektivet. I tillegg inneholder de foreslåtte endringene i fornybardirektivet seks kriterier for bærekraftig klassifisering av biodriv-stoff og et nytt krav til bruk av fornybar energi i transportsektoren.
 

Til toppen