Siste nytt

Oppstart av reguleringsplaner

Kystverket varsler om oppstart av reguleringsplaner i kommunene Giske, Herøy og Ulstein – Djupefluda, Skinnabrokleia, Svædet og Kyrkjefluda

Dette varslet gjelder 3 reguleringsplaner i Ulstein, Herøy og Giske kommune.

Kystverket er forslagsstiller og Multiconsult er plankonsulent. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for å utdjupe grunner langs farleden slik at båter kan ferdes med større sikkerhet. Planarbeida er en del av flere nødvendige detaljreguleringer langs farleden, fra Røyrasundet i sør til Ålesund i nord.

Reguleringsplanene er tenkt utført med heimel i pbl. § 3-7. Overføring av planførebuing til statlig eller regional myndighet. Dette innebærer at Kystverket, i samråd med planmyndighetene, kan fremme forslag til arealplan og vedta å legge planene ut til offentlig ettersyn.

Massene fra utbedringen er planlagt lagt i deponi. Kystverket ønsker å planlegge for sjødeponi samtidig som at mulig deponi på land blir vurdert.

Les mer om Kystverkets varsel om oppstart av reguleringsplaner

Til toppen