Søknad om støtte til ulike formål i 2023 - Søknadsfrist 1.mars for inneværende år

Havna mottar jevnlig søknader om støtte til ulike formål. På generelt grunnlag, så stilles det krav om at havnekapitalen ikke anvendes til formål som ikke tjener sjøtransport og havneformål. For at havnestyret skal kunne vurdere søknadene og arrangementene, så er det vesentlig at innholdet i dem er egnet til å beskrive godt hvilke mål som tenkes oppnådd med arrangementene, og hvordan disse sammenfaller med ÅRHs virksomhetsmål.

 

 

Retningslinjer for behandling av søknader om støtte.

Havnestyret har med bakgrunn i dette bedt om at administrasjonen utarbeider et forslag til retningslinjer for behandling av søknader om støtte.

ÅRH har erfart at arrangementer av ulike slag kan være med å bidra til økt aktivitet i havna, til bedret kunnskap om havnerelaterte spørsmål og til fokus på temaer som er viktige for den langsiktige utviklingen av sjøtransporten.

Samtidig, så har det vært stor variasjon på innholdet i søknadene som ÅRH har mottatt. På bakgrunn av dette, så vil det være av nytte for havnestyret å, i størst mulig grad, få enhetlige fremstillinger av arrangementene, og hvordan disse kan bidra til måloppnåelser som er av nytte for havna og sjøtransporten. Det vil også være av nytte for havnestyret, å gjennomføre en samlet behandling av alle søknader innenfor hvert år, slik at en har anledning til å prioritere, dersom antallet søknader skulle være høyt.

Søknadsfrist 1.mars for inneværende år

Havnestyret har vedtatt følgende retningslinjer for behandling av søknader om støtte. 
Krav til arrangementet: (minst ett av følgende elementer)
· Arrangementet bør medføre merinntekter for ÅRH.
· Arrangementet bør medføre markedsføring av Ålesundregionen som havneregion. 
· Arrangementet bør medføre markedsføring av sjøtransport. 

Krav til søknaden: 
· Søknaden skal beskrive arrangementet, også opp mot ÅRHs krav beskrevet over. 
· Søknaden skal inneholde regnskap for minimum siste regnskapsår, samt budsjett for inneværende år for virksomhet og arrangement. 
· Komplett søknad skal være sendt til post@alesund.havn.no innen 1.mars, for inneværende år, for å bli behandlet. 

Maksimal støtte settes til kr. 50.000,- pr. søknad. Samlet budsjettramme til søknader om støtte settes til kr. 300.000,- pr. år. Beløpene skal være gjenstand for årlig regulering, i forbindelse med budsjettprosessen. Søknadene behandles samlet, slik at en har anledning til å prioritere, dersom antallet søknader skulle være høyt. ÅRH stiller krav til gjenytelser i form av synlighet og til mulighet for deltakelse under arrangementet. Søker bes om å beskrive hvordan dette planlegges gjort. Havnestyret ber om at retningslinjene publiseres på ÅRHs hjemmesider. 

Les mer om de som fikk støtte i 2022

Les mer om havnestyrets vedtak om retningslinjer for behandling av søknader om støtte. (PDF, 592 kB)