Havn og anløp

Her kan du bestille ulike tjenester knyttet til anløp og havn

Anløpsmelding


Fartøy over 300 bruttotonn
Alle fartøy med bruttotonnasje på 300 eller mer skal avgi melding ved anløp til havn i Norge. Det er unntak for fartøy under militær kommando, offentlige fartøy som brukes til ikke kommersielle formål og fiskefartøy, fritidsfartøy eller historiske fartøy som er under 45 meter. Det vil si at fiskefartøy, fritidsfartøy og historiske fartøy som er på 300 BT eller mer, OG som er 45 meter eller mer, skal avgi melding etter denne bestemmelsen.

I tillegg gjelder ulike rutiner ved vår havn for tildeling av kaiplass.

Avgi melding ved anløp til havn og tjenester via Kystverkets anløpsportal Safe Seanet

Les mer om krav om rapportering til Kystverket og havn

Fartøy under 300 bruttotonn
Alle fartøy under 300 bruttotonn med største lengde på 15 meter eller mer, skal forhåndsmelde sitt anløp via Ålesundregionens havnevesen sitt skjema. 

Fortøyning

Fortøyningsassistanse tilbys i alle våre havner. 

Hygienesertifikat

Ålesundregionens havnevesen utsteder hygienesertifikat til fartøyer på forespørsel. Slike forespørsler rettes til maritim avdeling ved havnevakta. Fartøy som bestiller hygienesertifikat og får dette utstedt av Ålesundregionens havnevesen skal betale de til enhver tid gjeldende satser for slike dokumenter fastsatt av Helsedirektoratet. I tillegg kommer kostnader som Ålesundregionens havnevesen måtte ha med inspeksjoner, reise/levering m.m av disse til fartøyet.

Bestill hygienesertifikat

Avfallshåndtering

Endringene i forurensningsforskriften hva gjelder sortering av avfall i havnene er ikke fullstendig innarbeidet i våre regulativer. 

Endringer vil oppdateres i våre regulativer så snart disse er avklart og en ny avfallsplan og prisstruktur er på plass. 

Inntil videre gjelder: I henhold til Forskrift om begrensning av forurensing (FOR 2004-06-01 nr 931) har ÅRH etablert mottaksordning for avfall og lasterester fra skip. 

Omkostninger forbundet med mottak og videre håndtering av avfall fra skip skal dekkes ved innkreving av avfallsgebyrer fra de som som anløper havnen. Omfanget av gebyret skal beregnes på grunnlag av skipet bruttotonnasje (BT), eller levert mengde. Ordningen skal være selvfinansierende. 

Leveres det mer enn 1m3 avfall (4 avfallsekker) eller lasterester faktureres skipet etter faktiske utgifter for containerleie, frakt og deponering av avfall.

Nærmere avtale om dette skal gjøres med havnevakta i god tid før anløpet. I tillegg påløper et administrasjonsgebyr på 20 % av kostnaden i slike tilfeller. 

Det gis fritak eller bortfall av gebyr dersom det kan dokumenteres at avfallet leveres fast i en annen havn, eller at særlige hensyn tilsier det. Et slikt fritak må dokumenteres og meldes inn til havnevakta i god tid før ankomst.

 

Les mer om havna sine priser