Havneråd

Ålesundregionens havnevesen er et interkommunalt samarbeid mellom de tre kommunene, Ålesund, Sula og Giske. Kommunestyrene i de ulike eier kommunene har gitt utvidede fullmakter til havnerådet gjennom de vedtekter som selskapet har. Dette gir organisasjonsstrukturen en fleksibel og god forvaltning av det havnefaglige og gjør at Ålesundregionens havnevesen kan føre en aktiv og kontinuerlig utvikling av havnetilbudene i regionen.

Folkevalgte representanter

Ålesundregionens Havnevesen ledes av et havneråd bestående av 8 folkevalgte representanter fra de deltakende kommuner oppnevnt av det enkelte kommunestyrer.

 

 


 
Fullmakt fra kommunestyrene

Havnerådet har etter fullmakt fra kommunestyrene den overordnede styringen med selskapet og skal påse at havnefellesskapets formål fremmes i overensstemmelse med vedtektene, vedtatte beslutninger og havne- og farvannslovens bestemmelser. De har det overordnede ansvar når det gjelder økonomi, herunder vedta økonomiplan, budsjett, bevilge de nødvendige midler til havnens drift og utbygging og fatte beslutning om opptak av lån innen for de rammer gitt av eierkommunene. De skal godkjenne havnevesenets regnskaper.  De fastsetter lokale forskrifter og velger representanter til havnestyre. Havnerådet møtes 3 ganger pr år for behandling av saker som havnestyret og havnefogden fremlegger for behandling. 

Møteplan og sakspapir 
 

Havnerådet 2020 - 2023 

Havneråd 2020 - 2023
Navn Verv Kommune E-post
Vebjørn Krogsæter Leder Ålesund Vebjorn.Krogsaeter@alesund.kommune.no
Harry Valderhaug Nestleder Giske hava@giske.kommune.no
Jim Arve Røssevoll Medlem Sula Jim.arve.rossevoll@sula.kommune.no
Nora Gunn Morken Farstad Medlem Ålesund Nora.Gunn.Morken.Farstad@alesund.kommune.no
Randi W Frisvoll Medlem Ålesund randi.walderhaug.frisvoll@mrfylke.no
Birger Flem Medlem Ålesund Birger.flem@gmail.com
Jessica Gärtner Medlem Ålesund jessicagaertner@hotmail.com
Hege Natland Medlem Ålesund hege.natland@kystverket.no
Frode Dyrkorn Vara (leder) Ålesund fdyrkorn@online.no
Kåre Sæter Vara Giske kaarsa@online.no
Jan Magnar Sandvik Vara Sula Jan.Magnar.Sandvik@sula.kommune.no
Daniel Poor Vara Ålesund daniel.pour.asgharian@alesund.kommune.no
Tore Johan Øvstebø Vara Ålesund Tore.Johan.Ovstebo@alesund.kommune.no
Wenke Engvik Gjørtz Vara Ålesund wenke.engvik.gjortz@alesund.kommune.no
Helge Ervik Vara Ålesund Helge.ervik@gmail.com
Kirsti Dale Vara Ålesund kirdale@online.no