Siste nytt

Innen 1. mai i år skal regjeringen ha på sitt bord forslag til utforming av klimakrav til bruk ved det offentliges anskaffelser av tjenester innen sjøtransport og ved anbud for ferje- og hurtigbåter. Det oppdraget er nå gitt til Direktoratet for forvaltning og økonomistyring, Miljødirektoratet og Sjøfartsdirektoratet.

 Fra 1. januar gjelder ny forskrift om statlige fartsgrenser på sjøen, inkludert egne fartsgrenser for fritidsfartøy.
Kystverket har vedtatt ny forskrift om statlige fartsgrenser på sjøen. Den trer i kraft 1.  januar 2022, samtidig som rundt 125 lokale fartsforskrifter i 95 kommuner oppheves.

Vi takker for samarbeidet i 2021 og ønsker alle våre samarbeidspartnere og kunder en fredfull Jul og et Godt Nyttår!

Priser og vilkår for 2022 er nå klar. De vesentlige endringer er betaling per time for fritidsbåter og farvannsavgiften tas bort som avgift i regulativregelverket til ÅRH.
 

Kystverket foreslår å øke losavgiftene med 5,2 prosent og sikkerhetsavgiftene med 2,2 prosent i gjennomsnitt fra 1. mars 2022.

‒ Redusert cruisetrafikk har gitt sterkt redusert inntekt i 2021 og 2020 i forhold til tidligere år. Aktiviteten til enkelte andre typer skip er også påvirket av Covid-19, men det er reduksjonen i antall lospliktige seilaser og losoppdrag for cruisetrafikken som gir de store utslagene, sier Arve Dimmen, direktør for navigasjonsteknologi og maritime tjenester i Kystverket.

NTNU i Ålesund er en av skolene som er godkjent for kurs i kystnavigasjon, og Kystverket jobber for å få kurs om kystnavigasjon som et frivillig tilbud i utdanningen til siste års nautikkstudenter ved høgskoler og maritime fagskoler. Godkjent kursbevis vil oppfylle ett av kravene for å få kadettfarledsbevis.

- 80 millioner kroner mer til farleder og investeringer i havner viser at Norske Havner har blitt hørt. Men vi trenger større økninger fremover om dette skal monne, sier direktør Kjell-Olav Gammelsæter.

– Det er viktig å presisere at dette er snakk om en faseforskyving av aktiviteter. Vi er godt i gang med grunnlagsarbeidet, men vi trenger litt mer tid enn først signalisert med tanke på anskaffelse av totalentreprenør, sier prosjektleder Terje Skjeppestad i Kystverket. I regjeringens forslag til endringer i Statsbudsjettet for 2022 står det at tildelingene til Stad skipstunnel er forskjøvet til 2023.

Innen 2030 skal utslippene fra innenriks sjøfart og fiske i Norge halveres. Nye skip som bygge i dag har en levetid på 20 til 30 år, og mange nybygg er det ikke lagt opp til lav- eller nullutslippsteknologi. Det viser at omstillingsfarten må økes kraftig om målene skal nås.
 

Siviløkonom Knut Arild Hareide er av Kongen i statsråd utnevnt som direktør for Sjøfartsdirektoratet for en åremålsperiode på seks år. Hareide tiltrer stillingen 1. januar 2022.

Til toppen