Siste nytt

NTNU i Ålesund er en av skolene som er godkjent for kurs i kystnavigasjon, og Kystverket jobber for å få kurs om kystnavigasjon som et frivillig tilbud i utdanningen til siste års nautikkstudenter ved høgskoler og maritime fagskoler. Godkjent kursbevis vil oppfylle ett av kravene for å få kadettfarledsbevis.

- 80 millioner kroner mer til farleder og investeringer i havner viser at Norske Havner har blitt hørt. Men vi trenger større økninger fremover om dette skal monne, sier direktør Kjell-Olav Gammelsæter.

– Det er viktig å presisere at dette er snakk om en faseforskyving av aktiviteter. Vi er godt i gang med grunnlagsarbeidet, men vi trenger litt mer tid enn først signalisert med tanke på anskaffelse av totalentreprenør, sier prosjektleder Terje Skjeppestad i Kystverket. I regjeringens forslag til endringer i Statsbudsjettet for 2022 står det at tildelingene til Stad skipstunnel er forskjøvet til 2023.

Innen 2030 skal utslippene fra innenriks sjøfart og fiske i Norge halveres. Nye skip som bygge i dag har en levetid på 20 til 30 år, og mange nybygg er det ikke lagt opp til lav- eller nullutslippsteknologi. Det viser at omstillingsfarten må økes kraftig om målene skal nås.
 

Siviløkonom Knut Arild Hareide er av Kongen i statsråd utnevnt som direktør for Sjøfartsdirektoratet for en åremålsperiode på seks år. Hareide tiltrer stillingen 1. januar 2022.

Stillingen som havnebetjent inngår i en vaktordning ved havnevakta, hvor arbeidet fordeles på en vaktplan med 5 ukers turnus, med 4 uker vakt og påfølgende friuke.

 

Stillingen som administrativ havneinspektører er en dagtidsstilling på havnevakta, hvor arbeidet primært består av administrative oppgaver.

 

Havna mottar jevnlig søknader om støtte til ulike formål. På generelt grunnlag, så stilles det krav om at havnekapitalen ikke anvendes til formål som ikke tjener sjøtransport og havneformål. For at havnestyret skal kunne vurdere søknadene og arrangementene, så er det vesentlig at innholdet i dem er egnet til å beskrive godt hvilke mål som tenkes oppnådd med arrangementene, og hvordan disse sammenfaller med ÅRHs virksomhetsmål.

 

Regjeringen har besluttet at sjøfolk på fartøy som anløper norske havner kan vaksineres kostnadsfritt i Norge. Vaksinasjon av utenlandske sjøfolk på skip som jevnlig anløper norske havner eller som skal ligge i norsk havn over tid, kan bidra til beskyttelse av sjøfolkene, til det internasjonale smittevernet og til det norske smittevernet.

— Dette er et viktig grep for å sikre hverdagen til sjøfolk, som har merket pandemien godt og som er svært viktige for forsyningssikkerheten, sier fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad.

Møre og Romsdal fylkeskommune har ambisjon om å gjøre fylket til bærekraftsfylke nummer 1 i Norge. Nå har cruisehavnene i Møre og Romsdal og destinasjonsselskapene gått sammen for å bidra til en bærekraftig cruisenæring.

Til toppen